Nieuws

Fusie in fiscale dienstverlening: Juyst

Niet alleen in het privéleven kunnen ontmoetingen leiden tot iets moois. Ook zakelijk kan het zo goed klikken dat je met elkaar verder wilt. Regelmatig vinden fusies en overnames van verschillende accountants- en/of advieskantoren plaats. Wat gebeurt er als 2 horizontaal toezicht (HT)-kantoren fuseren? In dit artikel leest u hoe de Belastingdienst omgaat met zo’n fusie en een interview met de eigenaren van de betrokken kantoren en de relatiebeheerder.
Lees meer

Coronacrisis geen aanleiding voor verlegging waardepeildatum winkelpand

De waarde van onroerende zaken in Nederland wordt jaarlijks vastgesteld. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande kalenderjaar. Dat is anders indien de onroerende zaak na de peildatum wordt gewijzigd of van bestemming verandert of een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een bijzondere omstandigheid. In dat geval wordt uitgegaan van de toestand op 1 januari van het kalenderjaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld.In een...

Lees meer

Verzendtheorie geldt niet voor indienen aangifte

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen bepaalt dat aangifte moet worden gedaan binnen een door de belastinginspecteur gestelde termijn. Een aangifte is tijdig ingediend als deze vóór het einde van de termijn door de inspecteur is ontvangen. Wanneer de aangifte te laat wordt ingediend vormt dat een verzuim waarvoor een boete kan worden opgelegd.De inspecteur heeft een belastingplichtige een aanmaning gestuurd om aangifte inkomstenbelasting te doen. De in de aanmaning gestelde...

Lees meer

Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Met deze wet zijn Europese regels over de transparantie van arbeidsvoorwaarden omgezet in Nederlandse wetgeving.In de kern zijn de regels over arbeidsvoorwaarden op vier onderdelen aangepast. Zo mag in de arbeidsvoorwaarden voortaan alleen een nevenwerkzaamhedenbeding worden opgenomen als daarvoor een geldige reden is. De kosten van voor werknemers verplichte opleidingen zijn voor rekening van de werkgever. Verder krijgen werknemers...

Lees meer

Wijzigingen in het arbeidsrecht per 1 augustus 2022

Deze maand is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Gelet op die wijzigingen adviseert Juyst iedere werkgever om de huidige (standaard) arbeidsovereenkomsten en bedrijfsreglementen te controleren en aan te passen waar nodig.
Lees meer

Vijfjaarstermijn samenwonen voor partnervrijstelling erfbelasting

De Successiewet kent de volgende partnerregeling voor twee ongehuwde personen. Zij dienen gedurende zes maanden voorafgaand aan het overlijden dat aanleiding is tot de heffing van erfbelasting:beiden meerderjarig te zijn;op hetzelfde woonadres te zijn ingeschreven;een in een notarieel samenlevingscontract vastgelegde wederzijdse zorgverplichting te hebben;geen bloedverwanten in de rechte lijn zijn; enniet met een ander aan de voorwaarden voor partnerschap te voldoen.De voorwaarde van een notarieel samenlevingscontract geldt niet voor personen...

Lees meer

Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens weigering bezoek aan bedrijfsarts

De kantonrechter heeft een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst ingewilligd. Het verzoek was gebaseerd op verwijtbaar handelen of nalaten van de betreffende werkneemster. De werkneemster heeft meerdere keren geweigerd de bedrijfsarts te bezoeken tijdens ziekte. Naar het oordeel van de kantonrechter vormt dit weigeren een redelijke grond voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Door geen gehoor te geven aan de uitnodigingen voor het spreekuur heeft de werkneemster het de bedrijfsarts...

Lees meer

Aanvulling op Besluit rechtsherstel box 3

De staatssecretaris van Financiën heeft een aanvulling op het Besluit rechtsherstel box 3 gepubliceerd. De aanvulling heeft betrekking op binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen en schulden, die recht hebben op een voorkoming van dubbele belasting. De systematiek van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001 (Bvdb 2001) sluit niet volledig aan bij de berekeningswijze van het Besluit rechtsherstel box 3. De staatssecretaris heeft daarom in afwijking van het Bvdb 2001 het...

Lees meer

Reclameactiviteiten en verstrekking personeelsleningen VPB-plichtig

19 juli jl. heeft Rechtbank Gelderland uitspraak gedaan (AWB 20/6118) in een zaak waarin een gemeente beroep heeft aangetekend tegen de aan haar opgelegde aanslag vennootschapsbelasting (hierna: VPB). De gemeente had middels een verzoek tot vooroverleg contact gezocht met de Belastingdienst om tot afstemming te komen over mogelijke VPB-plicht van haar reclameactiviteiten en de activiteit verstrekking van hypothecaire personeelsleningen.
Lees meer

Wetsvoorstel bevriezen eigen risico zorgverzekering

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel om het verplichte eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025 ongewijzigd te laten aangenomen. Het verplichte eigen risico bedraagt € 385.

Lees meer